WARUNKI GWARANCJI

Kompania Leśna Sp. z o.o. udziela gwarancji na sprzedawaną maszynę w fabrycznej kompletacji i wyposażeniu, sprzedaną i użytkowaną na terenie Polski. W poniżej określonym okresie gwarancji Kompania Leśna Sp.z o.o. lub jej autoryzowany przedstawiciel bezpłatnie dokona naprawy lub wymieni na nową każdą wadliwą część w sprzedanej przez siebie maszynie, za wyjątkiem przypadków opisanych w rozdziale „Co nie jest objęte gwarancją”. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Maszyna objęta jest gwarancją od daty przekazania maszyny Kupującemu. Dowodem przekazania maszyny Kupującemu jest faktura VAT oraz protokół odbioru maszyny, podpisany przez Kupującego. Do chwili dokonania przez Kupującego zapłaty pełnej ceny sprzedaży maszyny na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, maszyna pozostaje własnością Kompanii Leśnej Sp.z o.o. Od chwili przejęcia maszyny przez Kupującego, na podstawie protokołu odbioru maszyny, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za maszynę, w tym za jej uszkodzenie, utratę, zniszczenie oraz za szkody powstałe w maszynie lub związane z jej eksploatacją. 

Ubezpieczenie przedmiotu umowy w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego, pozostałych zagrożeń, w tym kradzieży, przypadkowego zniszczenia, utraty, uszkodzenia, zagrożenia powodziowego leży po stronie Kupującego. Konsekwencje braku ubezpieczenia ponosi wyłącznie Kupujący. 

ZAKRES GWARANCJI 

Gwarancja obejmuje wszystkie elementy konstrukcyjne maszyny w zakresie usterek materiałowych, wykonawczych lub montażowych. O ile umowa nie stanowi inaczej, gwarancja obowiązuje przez 12 miesięcy od daty zakupu maszyny (wystawienia faktury). 

W przypadku przyczep Palms, na wszystkie fabryczne elementy konstrukcyjne Palms gwarancja obowiązuje przez 36 miesięcy oraz przez 12 miesięcy na wszystkie komponenty innych producentów. Gwarancja na przewody hydrauliczne i uszczelniacze obowiązuje przez 7 dni.

ZAKRES GWARANCJI

Gwarancja obejmuje wszystkie elementy konstrukcyjne maszyny w zakresie usterek materiałowych, wykonawczych lub montażowych.

AKCEPTACJA WARUNKÓW GWARANCJI

Podstawą uzyskania usługi gwarancyjnej jest przedłożenie oryginału faktury zakupowej maszyny wraz z zaakceptowanymi przez właściciela / użytkownika maszyny warunkami gwarancji. Właściciel / użytkownik akceptuje warunki gwarancji poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na ostatniej stronie niniejszego dokumentu.

PRZEGLĄDY OKRESOWE

Podstawowym warunkiem obowiązywania gwarancji jest terminowe wykonywanie przeglądów okresowych. Przeglądy powinny być przeprowadzane zgodnie z zalecanym przez Kompanię Leśną Sp.z o.o. kalendarzem przeglądów. Dodatkowo zalecamy, aby uwzględnić wpływ czynników pogodowych i atmosferycznych, rodzaj terenu oraz warunki eksploatacji, bowiem mogą one spowodować konieczność częstszego wykonywania pewnych czynności obsługowych. Koszty przeglądów okresowych ponosi właściciel / użytkownik maszyny.

CO NIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ

Gwarancja udzielana przez Kompanię Leśną Sp.z o.o. nie obejmuje:

1.Ogumienia i akumulatorów, które objęte są gwarancją producenta ogumienia / akumulatorów. W razie usterki ogumienia lub akumulatorów Kompania Leśna Sp.z o.o. lub jej autoryzowany przedstawiciel udzieli pomocy pośredniczącej w dokonaniu reklamacji.

2.Wszystkich nieoryginalnych części, akcesoriów lub elementów doposażenia.

3.Usług kontrolno-regulacyjnych i części eksploatacyjnych wykorzystywanych podczas przeglądów okresowych, takich jak: oleje hydrauliczne, oleje silnikowe oraz inne płyny i smary, uszczelki, filtry, żarówki, świece zapłonowe, paski klinowe, tarcze sprzęgła, tarcze i bębny hamulcowe, okładziny i nakładki hamulcowe, pióra wycieraczek, wyważanie kół, geometria zawieszenia, regulacja silnika, ustawianie świateł itp.

4.Uszkodzeń, usterek lub korozji spowodowanych przez:

niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie maszyny, zwłaszcza przekraczanie dopuszczalnych obciążeń i ciśnień roboczych;

wypadek, pożar, kradzież, włamanie oraz mechaniczne lub umyślne uszkodzenia;

opady przemysłowe, osady chemiczne, kwaśne deszcze, czynniki atmosferyczne i zewnętrzne, jak: asfalt, kamienie, żwir, piasek, drzewa, gałęzie, soki roślinne, odchody ptasie, sól, powódź, wichury, śnieg, grad itp.;

nieprzestrzeganie zaleceń prawidłowej eksploatacji oraz rozdziału „Obowiązki właściciela” z niniejszego dokumentu;

nieusunięcie usterki niezwłocznie po jej powstaniu;

nieprzestrzeganie kalendarza przeglądów i obsług okresowych (patrz: instrukcja obsługi maszyny oraz „Kalendarz przeglądów”);

przeróbki i naprawy przeprowadzone przez mechaników nieautoryzowanych przez Kompanię Leśną Sp.z o.o.;

montaż i używanie nieoryginalnych części, akcesoriów i doposażenia maszyny;

używanie niewłaściwych lub zanieczyszczonych paliw, olejów, płynów lub smarów.

5.Normalnego zużywania się farby, lakieru, uszczelniaczy, tapicerki, szyb, wykładzin podłogowych itp. elementów.

6.Maszyny, w której zmieniono licznik lub jego wskazania bez oficjalnego zarejestrowania tego faktu, lub w której zmieniono lub usunięto numer identyfikacyjny nadwozia (VIN) bądź silnika.

7.Szkód powypadkowych i uszkodzeń będących ich skutkiem.

8.Konsekwencji będących wynikiem utraty możliwości posługiwania się maszyną unieruchomioną lub przebywającą na naprawie gwarancyjnej bądź przeglądzie okresowym, oraz wynikających z unieruchomienia strat wymiernych i niewymiernych (np. kosztów przejazdu, transportu, telefonów, korespondencji, wynajęcia maszyny zastępczej, utraconych zysków i innych korzyści, straty czasu, itp.).

OBOWIĄZKI GWARANTA

Kompania Leśna Sp.z o.o. lub jej autoryzowany przedstawiciel usuną bezpłatnie wszystkie usterki objęte gwarancją, sprecyzowane w niniejszych warunkach gwarancji. Każda usterka będzie usunięta możliwie najszybciej, zgodnie z technologią naprawczą określoną przez producenta maszyny, oraz przy użyciu nowych, oryginalnych części. Gwarancja dopuszcza wielokrotność napraw.

PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA

1.Skontrolowanie stanu odbieranej, nowozakupionej maszyny. Zgłoszenie zauważonych usterek niezwłocznie do Kompanii Leśnej Sp.z o.o. lub jej autoryzowanego przedstawiciela.

2.Użytkowanie maszyny zgodnie z zasadami i zaleceniami instrukcji obsługi oraz odpowiednich przepisów prawnych, zwłaszcza kodeksu drogowego, przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących dozoru technicznego.

3.W celu otrzymania usług objętych gwarancją – dostarczenie maszyny do Kompanii Leśnej Sp.z o.o. lub jej autoryzowanego przedstawiciela w godzinach pracy i na swój koszt, bądź zwrot kosztów dojazdu serwisu do maszyny oraz ewentualnego zakwaterowania serwisantów (patrz rozdział „Dojazd serwisu”).

4.Dostarczenie maszyny do Kompanii Leśnej Sp.z o.o. lub jej autoryzowanego przedstawiciela bądź zgłoszenie powstałej usterki niezwłocznie po jej zauważeniu.

5.Terminowe poddawanie maszyny stosownym przeglądom okresowym oraz uzyskanie poświadczenia ich wykonania w książeczce serwisowej. Dla udokumentowania praw wynikających z gwarancji na części i akcesoria należy przechowywać wszystkie dokumenty potwierdzające ich zakup i montaż (np. faktury).

6.Zlecanie montażu akcesoriów i elementów doposażenia wyłącznie Kompanii Leśnej Sp.z o.o. lub jej autoryzowanym przedstawicielom.

PRAWO GWARANTA

W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień udzielonej gwarancji lub niewywiązywania się właściciela / użytkownika maszyny z jego obowiązków, Kompania Leśna Sp.z o.o. lub jej autoryzowany przedstawiciel ma prawo odmówić wykonania świadczeń gwarancyjnych oraz anulować częściowo lub całkowicie gwarancję, powiadamiając o tym fakcie właściciela maszyny na piśmie i/lub wpisując stosoną adnotację do książeczki serwisowej.

DOJAZD SERWISU

Naprawy gwarancyjne i przeglądy okresowe odbywają się na terenie Kompanii Leśnej Sp.z o.o. lub jej autoryzowanego przedstawiciela bądź we wskazanym przez Kompanię LeśnąSp.z o.o. lub jej autoryzowanego przedstawiciela punkcie serwisowym. Koszty przytransportowania maszyny na teren Kompanii Leśnej Sp.z o.o. lub do wskazanego przez Kompanię Leśną Sp.z o.o. punktu serwisowego ponosi właściciel / użytkownik maszyny. W przypadku konieczności dojazdu serwisu do maszyny koszt dojazdu serwisu oraz zakwaterowania serwisantów ponosi właściciel / użytkownik maszyny. Stawki za 1 km przebiegu pojazdu serwisowego ustalane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów przejazdu samochodów używanych do celów służbowych.

ZMIANY KONSTRUKCYJNE

Kompania Leśna Sp.z o.o. oraz producenci sprzedawanego przez nią sprzętu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych lub zmian w kompletacji wyposażenia bez informowania o nich i bez obowiązku ich dokonywania w maszynach sprzedanych wcześniej.